Břízy

 
 

OBRAZ POMÁHÁ ODHALIT A ROZVÍJET SCHOPNOSTI

ROZMĚR 90 cm x 75 cm

7 500 Kč    
Kód produktu 57
Kategorie Kolekce Aktivita a energie
 

O OBRAZU

Autor, stejně jako Surikov, následovník sezannistů, malými jasnými nasycenými barvami rozvíjí ve své malbě téma hry slunečních záblesku skrz listoví stromů. Ještě v 19. století se umělci zajímali o fyziku světla, odrazivost objektů, interakci světla a stínu. Autorem vybraný obraz – typická ruská krajina, dodává malbě zvláštní náladu. Zdá se, že autor pitvá sluneční světlo pronikající listovím na kmeny bříz.

Pomocí metodických, ale expresivních úderů štětce autor na plátno nanáší barvy a vkládá do své malby osobitou energetiku. Volba autorem počtu zobrazených bříz není náhodná. Číslo čtyři v kosmogonickém a náboženském smyslu symbolizuje stabilitu a fundamentálnost, je to číslo úspěchu a pozitivní energetiky.

Sergej Lazarev ve své malbě „Břízy“ nachází překvapivě přesnou kombinaci lyrického obrazu a emočního způsobu malby. Výrazný kolorit malby vytváří energetický bod přitažlivosti v každém interiéru a nasycuje vzduch pocitem svobody svěžího vánku houpajícího listy a teplem slunečních paprsků.

(také kolekce Zvýšení lásky v duši)

Березы

для раскрытия способностей.

Мазками ярких насыщенных цветов автор, подобно последователю сезаннистов Сурикову, в своей картине раскрывает тему игры солнечных бликов сквозь листву деревьев. Еще в XIX веке художников интересовала физика света, отражательная способность предметов, взаимодействие света и тени. Выбранный автором образ – типично русский пейзаж, добавляет особое настроение картине. Автор как будто препарирует солнечный свет, падающий сквозь листву на стволы берез.

Методичными, но экспрессивными ударами кисти автор кладёт краску на полотно, вкладывая в свою работу особую энергетику. Не случаен выбор автором и количество изображаемых берёз. Число четыре в космогоническом и религиозном понимании символизирует устойчивость и фундаментальность, число удачи и положительной энергетики.

В своей картине «Берёзы» Сергей Лазарев находит удивительно точное сочетание лирического образа и эмоциональной манеры живописи. Яркий колорит картины создает энергетическую точку притяжении в любом интерьере, пронизывая воздух ощущением свободы колышущего листву ветерка и тепла солнечного света.