Listy houpající se ve větru

 
  • 1 z 2
 

POMÁHÁ ODHALIT CITY

ROZMĚR 60 cm x 70 cm

5 130 Kč    
Kód produktu 69
Kategorie Kolekce Aktivita a energie
 

O OBRAZU

Pátrání po komplexní prostorové kompozici fascinovalo umělce konce 19. a počátku 20. století. Přemýšleli o možnostech odhalení plastických vlastností objektu, zachycení pohybu, zkreslení a transformace prostoru. Podobně i Sergej Lazarev ve své práci „Listy houpající se ve větru“ pitvá uměleckými prostředky prostor, ve kterém květ žije. Jako byste cítili pohyb vzduchu kolem květu, vibrace jeho listů. Proto se jeho listy třpytí tak krásně na slunci a hrají různými barvami.

Složité ohyby listů, téměř modulární opakování stejného kopinatého prvku, bohatost barev svědčí o autorově snaze spatřit mnohohrannost a prostorový objem. Možná autor koreluje obraz této květiny s obrazem samotného člověka, jeho životem. Zdá se, že autor chce ukázat, že naše rodina – to jsou kořeny, které nás živí; naše přesvědčení jsou ústředním stonkem; zkušenosti, které získáme během našeho života – to jsou listy; emoce jsou květy. A vše, co se kolem nás točí, je jen jemný vánek, který dokáže něžně rozvlnit listy a květy, ale nikdy nepoškodí kořeny ani nezlomí stonek.

Obraz nás učí, jak bychom se měli vztahovat k životu a ke svému okolí.

(také kolekce Radost a štěstí)

 

Ветер колышет листья

ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ЧУВСТВ

О КАРТИНЕ

Поиск сложной пространственной композиции увлекал художников конца 19-начала 20 века. Они размышляли о возможностях раскрытия пластических свойств объекта, запечатления движения, искажения и преобразования пространства. Так и в своей работе «Ветер колышет листья» Сергей Лазарев препарирует художественными средствами пространство, в котором живет цветок. Как будто можно ощутить движение вокруг цветка потока воздуха, колебания его листьев. Оттого так красиво переливаются его листья на солнце, играя разными красками.

Сложные изгибы листьев, почти модульное повторение одного и того же ланцевидного элемента, сочность красок свидетельствуют о попытке автора увидеть многогранность и пространственный объём. Возможно, автор соотносит образ этого цветка с образом самого человека, его жизни. Автор, как будто хочет показать, что наша семья – это корни, которые нас питают; наши убеждения – это центральный стебель; опыт, который мы приобретаем в течение жизни – это листья; эмоции – это цветы. А все что вокруг нас вращается – это лишь легкий ветер, который может только всколыхнуть листья и цветы, но никогда не повредит корни и не сломает стебель.

Картина учит нас тому, как мы должны относиться к жизни и к своему окружению.